นางราตรี โพธิ์สุวรรณ    
    รองผู้อำนวยการ     
    ฝ่ายวิชาการ    
   
   
   
   
         
นายสำเริง สุตระ
ครูอันดับ คศ.3
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
         
 
         
นางจันทร์เพ็ญ สระเกษ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด   นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์ นางอมร ชมศรีวรรณ
ครูอันดับ คศ.3 ครูอันดับ คศ.2   ครูอันดับ คศ.2 ครูอันดับ คศ.2
คณะทำงาน คณะทำงาน   คณะทำงาน คณะทำงาน
         
   
         
นางเย็นใจ สงวนรัตน์

นางวนิดา บุญมา  
ครูอันดับ คศ.3
ครูอันดับ คศ.2  
คณะทำงาน
คณะทำงาน