ฝ่ายบริหาร
 
 
   
   
   
   
   
นายเดชา บุตรพรม
   
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
   
 
ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
   
 
       
นางราตรี โพธิ์สุวรรณ
นางวรางคณา วิวัฒน์วงตระกูล
นายอนุรักษ์  โสภาชัย
นางสาวเรวดี เวียงธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ร.ก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ร.ก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
กศ.ม. บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต
 
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
 
 
.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
 
 
 
นางรุ่งรัตน์  สุขแสง
  ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
คม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
  ภาษาไทย
 
       
     
นางสาวกนกวรรณ คันสินธุ์
นายวีระยุทธ พาสมบูรณ์
นางอุไรวรรณ  ร่มเย็น
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ครุศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย
ภาษาไทย
บรรณารักษ์
     
 
     
นางศุภักษร โภคสมบัติ
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัจจิมา  สุพรม  
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.1)
ครูผู้สอน (พนักงานราชการ)  
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
ภาษาไทย
ภาษาไทย  
 

 

 
 
.
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
.
 
 
       
 
นางเย็นใจ  สงวนรัตน
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ (อันดับ คศ.3)
 
 
ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต
 
 
คณิตศาสตร
 
       
     
นายทวิชญ์  มะระโช
นายปัญญา  สีหาบุญมาก
นางสาวรัดดาวรรณ  มานัด
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
     
 
 
นายศรีศักดิ์  ครุธวงค์
นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิต
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.2)
ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง)
 
ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
 
คณิตศาสตร์
การบัญชี
 
.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
.
 
 
 
 
 
นางอมร  ชมศรีวรรณ
 
 
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.2)
 
 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
วิทยาศาสตร์ศึกษาี
 
       
       
นางสาวภีรนันท์  กล้าหาญ
นางสะอาด  พลซื่อ
นางสาวปราณี  ใจทาน
นางสาวศศินันท์ วงศ์อนันต์
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
หัวหน้ากลุ่มสาระ (อันดับ คศ.3)
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
การศึกษามหาบัณฑิต
การศึกษามหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
การวิจัยการศึกษา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยา
     
 
 
     
  นางสาวมาลี โทแสง นายปัญญา ยุบลมูล  
  ครูผู้สอน (อันดับ คศ.1) ครูผู้สอน(อันดับ คศ.1)  
  ครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต  
  เคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
.
 
 
 
นางสาวเรวดี  เวียงธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระ (อันดับ คศ.3)
การศึกษาบัณฑิต
สังคมศึกษา
       
     
นางฉวีวรรณ  ไพรินทร์
นายอนุรักษ์  โสภาชัย
นายทศพร  บุญปก
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
     
     
นางสาวสุกัญญา  บุรวัฒน์
นางทิวา  พลซื่อ
นายธีรยุทธ  นาคำภา
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.1)
ครูผู้สอน(อันดับ คศ.2)
ครูผู้สอน(อันดับ คศ.1)
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
     
 
 
     
 
นางรัชฎากร  มะระโช
 
 
ครูผู้สอน(พนักงานราชการ)
 
 
ครุศาสตรบัณฑิต
 
 
สังคมศึกษา
 
     
.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
.
 
 
 
นายเปรมฤทัย แสงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระ (อันดับ คศ.1)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การกีฬา
       
 
นายพนา อินทะสอน
นายปรีชา แฝงสะโด
นางสาวณัฐชนก สีม่วง
ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง)
ผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง)
ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. พลศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
     
.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
.
 
 
 
 
ดร. นิราศ ศรีขาวรส
หัวหน้ากลุ่มสาระ (อันดับ คศ.3)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
       
 
     
นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม
 
นางจันทร์เพ็ญ  สระเกษ
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.2)
 
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครุศาสตรบัณฑิต
 
ครุุศาสตรบัณฑิต
ดนตรี
 
นาฏศิลป์
   
.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
.
 
นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ
หัวหน้ากลุ่มสาระ (อันดับ คศ.3)
ครุศาสตรบัณฑิต
คอมพิวเตอร์
       
       
นางวนิดา  ไชยแสง
นางสาวปทุมวดี พานทอง
นางอรชร ศรีขาวรส
นายธนาคร ศรีแนน
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.2)
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.2)
ธุรกิจศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
การบัญชี
บริหารการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
       
.
 
       
นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ
นายระดมพล พลซื่อ
นายอิสรพงศ์  แสนโคก  
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.1)
ครูผู้สอน(ครูผู้ช่วย)
ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การประมง
ฟิสิกส์ประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์  
 
.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
.
 
 
 
นางบุรี  สุตระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ (อันดับ คศ.3)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
       
       
นายสำเริง  สุตระ
นางจรัสศรี  ร่มเย็น
นายประสิทธิ์ พิลาศร
นางสาวศิริรัตน์ นาอุดม
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.2) ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรและการสอน
       
 
       
นางพนิดา บุญสินพร้อม MR.Johnny  Pacio นางสาวกนกวรรณ  ทับสีรัก  
ครูผู้สอน (คศ.1) ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง) ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง)  
ศิลปศาสตรบัณฑิต B.ED.ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  
   
 
       
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
.
 
 
 
นางราตรี โพธิ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กศ.ม. บริหารการศึกษา
       
 
 
นายอนุรักษ์  โสภาชัย
 
นางรุ่งทิพย์  สาขามุละ
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
 
ครูผู้สอน (อันดับ คศ.3)
ครุศาสตรบัณฑิต
 
ครุศาสตรบัณฑิต
สังคมศึกษา
 
แนะแนว
     
 
งานธุรการ
.
   
       
นายจิตติชัย ทิพโชติ
   
นางพัชราภรณ์ วินทะไชย
ครูธุรการ    
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เคมี
การวัดผลประเมินผลการศึกษา
 
 
 
 
งานบริการ
.
     
     
นายสมศรี  ภูกิ่งเพชร
นางสมคิด วรรณโส
นายนิวัฒน์ ศึกขยาด
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
     
 
 
     
 
นายบุญมี สมมุติรัมย์
 
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
     
.