โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
 


 

นายโกศล พละกลาง
ครูใหญ่โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
2520-2532
 

นายศิริศักดิ์ โคตรพัฒน์
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
2532-2536


 

นายเข็มชาติ นันโท
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
2536-2538
 

นายธงชัย เชิงสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
2538-2540
 

นายวินัย แสนมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
2540-2543


 

นายอภัย ศีรษะภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
2543-2545
 

ว่าที่ร้อยตรีวัฒชัย ศาลารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
2545-2548
 

นายพีรพงษ์ พงศ์ศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
2548-2551


 

ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
2551-2554


 


 

นายเมธี บุญอุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
2554-2559

 

 

นายเดชา  บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
2559-ปัจจุบัน