รายชื่อกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม

       
    รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  
   
     
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายประเสริฐ บำรุงรส ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสถานศึกษา
       
2
นายเลิศรัตน์ น้ำบุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการสถานศึกษา
       
3
นายสถิต เยื่อใย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษา
       
4
นายเคน วิไลอุตม์   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษา
       
5
นายสมบูรณ์ บุญสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษา
       
6
นายพูลศรี วิชกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษา
       
7
นายไถ่ พ้นทุกข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษา
       
8
นางจันสี มะละปะที ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา
       
9
นายทศพร บุญปก ผู้แทนครู กรรมการสถานศึกษา
       
10
นายสมชาย ป้องศรี ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการสถานศึกษา
       
11
นางสาวประดิษฐ์ ไชยทะ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษา
       
12
นางสาวสุมล บุ้งทอง ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษา
       
13
พระครูอรุณศิริวัฒน์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการสถานศึกษา
       
14
พระนิคม นรินโท ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการสถานศึกษา
       
15
นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ