นายสุริเยศ ตรีภพ    
    ครู อันดับ คศ.3    
รักษาการรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
         
       
         
นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละ
ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
.
 
 
  นางเสนาะ กุลสท้าน
นางรัชฎากร  มะระโช  
  ครูอันดับ คศ.3   พนักงานราชการ  
  คณะทำงาน   คณะทำงาน