ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม

       
     
  พ.ศ. 2520
รงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญ  ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้ชื่อว่า โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม    
      อาศัยอาคารเรียนชั่วคราวที่ประชาชนสร้างขึ้น  งบประมาณ  50,000  บาท  สร้างในที่ดินประชาชนบริจาคให้  45  ไร่  
       354  ตารางวา  รับนักเรียนสหศึกษา  1 จำนวน  1 ห้องเรียน มีครู  4  คน  มีนายโกศล  พละกลาง  เป็นครูใหญ่  
         
  พ.ศ. 2521
โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ชั่วคราว  1  หลัง  2  ห้องเรียน  มีนักเรียน  4  ห้องเรียน  มีครู  9  คน  
         
  พ.ศ. 2522
โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง 9 ห้องเรียน มีบ้านพักครู 1 หลัง มีนักเรียน 8 ห้องเรียน  
      มีครู 19 คน  
     
  พ.ศ. 2523
 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร  แบบ  106 ต. 1 หลัง  มีนักเรียน 11 ห้องเรียน  มีครู 19 คน  
         
  พ.ศ. 2524
โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารฝึกงานแบบมาตรฐาน  1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง  มีนักเรียน 12 ห้องเรียน  
      มีครู  24  คน
     
  พ.ศ. 2525
โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  มีนักเรียน 12 ห้องเรียน มีครู 24 คน  
         
  พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง มีนักเรียน 12 ห้องเรียน มีครู 26 คน  
         
  พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  4 / 4 / 4  รวม 12 ห้องเรียน  มีครู  25 คน นายโกศล พละกลาง    
      อาจารย์ใหญ่ลาศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย  มีนายคำเพียง บุตรพรหม รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  
       
  พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  3 / 4 / 4  รวม  11 ห้องเรียน  มีครู 23 คน โรงเรียนได้เข้าโครงการ  มพช. 2  
      รุ่น  3 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ CS  217  B  โรงฝึกงาน  2 หน่วย  และงบประมาณในการปรับปรุง  
      ภายใน  8  ล้านบาท  
         
  พ.ศ. 2529 โรงเรียนเปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  3 / 3 / 3  รวม  9  ห้องเรียน  มีครู  23 คน  มีอาสาสมัครอเมริกัน 1 คน  
         
  พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  3 / 3 / 3   รวม  9  ห้องเรียน  มีครู  23  คน  มีอาสาสมัครอเมริกัน   1  คน  
      โรงเรียนได้รับงบประมาณ  สร้างห้องน้ำห้องส้วม  1  หลัง  และงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬาจากงบประมาณพัฒนา  
      ชนบทและชุมชน(นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์  ส.ส. ร้อยเอ็ด)  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าประกวด  โรงเรียนเพื่อรับ  
      รางวัลพระราชทาน  
  พ.ศ. 2531 โรงเรียนเปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  3 / 3 / 3  รวม  9  ห้องเรียน  มีครู  23  คน  
      โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเสริมสร้างวินัยนักเรียน  นักศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
         
  พ.ศ. 2532 โรงเรียนเปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  4 / 3 / 3  - 2 / 0 / 0  รวม  12  ห้องเรียน  มีครู  23  คน  
      โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  กรมสามัญศึกษา  อนุมัติให้โรงเรียน  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา  
      ตอนปลาย 2 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครู  1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน  แบบฝ.33 1 ชุด  
      มีนายศิริศักดิ์  โครตพัฒน์  เป็นอาจารย์ใหญ  
         
  พ.ศ. 2533 โรงเรียนเปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  4 / 4 / 3  - 2 / 1 / 0  รวม  14  ห้องเรียน  รวมนักเรียน  534  คน มีครู  23  คน    
      มีนักการภารโรง 3  คน  
         
  พ.ศ. 2534 โรงเรียนเปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 4 / 4 – 2 / 1 / 1  รวม  17 ห้องเรียน  มีนักเรียน  658  คน  มีครู  20  คน  
       มีนักการภารโรง 3  คน โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรง  1  หลัง  
         
  พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  6 / 5 / 4  - 2  / 1 / 1   รวม 19 ห้องเรียน มีครู 30 คน  มีนักการภารโรง 3 คน  
         
  พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  6 / 6 / 5  - 2  / 1 / 1  รวม 21 ห้องเรียน มีครู 33 คน มีนักการภารโรง  3 คน  
      มีนักเรียน 803  คน  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมโรงอาหาร  แบบ  100 / 27  1  หลัง  
         
  พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  7 / 6 / 6  - 2  / 2 / 1  รวม  25 ห้องเรียน มีครู  34 คน  มีนักการภารโรง  3 คน    
      มีนักเรียน 904  คน  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  216  ล (ปรับปรุง  29)  1  หลัง  บ้านพักนักเรียน  
      จำนวน  4  หลัง  บ้านพักครู  1  หลัง  มีนายเข็มชาติ  นันโท  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  7 / 7 / 6  - 3  / 3 / 2  รวม  27 ห้องเรียน  มีครู  40 คน  มีนักการภารโรง  3 คน  
      มีนักเรียน 1,057  คน  
         
  พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  7 / 7 / 6  - 3  / 3 / 3 รวม 29 ห้องเรียน  มีครู  30  คน  มีนักการภารโรง  3 คน    
      มีนักเรียน 1,131  คน  มีนายธงชัย  เชิงสะอาด  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  6 / 7 / 6  - 4  / 3 / 3   รวม  29 ห้องเรียน มีครู 40 คน  มีนักการภารโรง  3 คน    
      มีนักเรียน 1,025  คน  
         
  พ.ศ. 2541  โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  6 / 5 / 5  - 4  / 4 / 3  รวม  27 ห้องเรียน  มีครู 38 คน มีนักการภารโรง  3 คน  
      มีนักเรียน 1,035  คน  
         
  พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 4  / 4 / 4  รวม  27 ห้องเรียน  มีครู  38 คน  มีนักการภารโรง  3 คน  
      มีนักเรียน 1,024  คน  มีนายวินัย  แสนมณี    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 4  / 4 / 4   รวม  27 ห้องเรียน  มีครู 38 คน  มีนักการภารโรง  3 คน  
      มีนักเรียน 1,048  คน  มีนายอภัย  ศีรษะภูมิ    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 4  / 4 / 4   รวม  27 ห้องเรียน  มีครู  38 คน  มีนักการภารโรง  3 คน  
      มีนักเรียน 996  คน มีว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย  ศาลารัตน์    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 4  / 4 / 4  รวม  27 ห้องเรียน  มีครู  38 คน  มีนักการภารโรง  1 คน  
      มีนักเรียน 995  คน มีว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย  ศาลารัตน์    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 4  / 4 / 4  รวม  27 ห้องเรียน  มีครู  39 คน  มีนักการภารโรง  1 คน  
      มีนักเรียน 995  คน มีว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย  ศาลารัตน์    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 4  / 4 / 4  รวม  27 ห้องเรียน  มีครู  39 คน มีนักการภารโรง  1 คน  
 
      มีนักเรียน 981  คน มีว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย  ศาลารัตน์    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 4  / 4 / 4  รวม  27 ห้องเรียน  มีครู  39 คน  มีนักการภารโรง 1 คน  
      มีนักเรียน 997  คน มีนายพีรพงษ์  พงศ์ศาสตร์    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 4  / 4 / 4  รวม  27 ห้องเรียน  มีครู  39 คน  มีนักการภารโรง  1 คน  
      มีนักเรียน.........คน มีนายพีรพงษ์  พงศ์ศาสตร์    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 4  / 4 / 4  รวม  27 ห้องเรียน  มีครู  39 คน  มีนักการภารโรง  1 คน  
      มีนักเรียน.........คน มีนายพีรพงษ์  พงศ์ศาสตร์    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 3  / 4 / 4   รวม  26 ห้องเรียน  มีครู  37 คน  มีนักการภารโรง  1 คน  
      มีนักเรียน........คน มี ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 3  / 4 / 4  รวม  26 ห้องเรียน  มีครู  37 คน  มีนักการภารโรง  1 คน  
      มีนักเรียน.........คน มี ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 3  / 4 / 4  รวม  26 ห้องเรียน  มีครู  37 คน  มีนักการภารโรง  1 คน  
      มีนักเรียน 915  คน มี ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนแกนนำ ICT ระดับประเทศ  
         
  พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 3  / 4 / 4  รวม  26 ห้องเรียน  มีครู  39 คน  มีนักการภารโรง  3  คน  
      มีนักเรียน 951  คน มี ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2554 นายเมธี บุญอุด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
  พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  5 / 5 / 5  - 4  / 4 / 4  รวม  27 ห้องเรียน  มีครู  52 คน  มีพนักงานบริการ 3 คน  
      มีนักเรียน 1001  คน มี นายเมธี บุญอุด  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
    โรงเรียนได้ก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่ จากเงินงบประมาณ เงินบริจาค เสร็จสมบูรณ์ (2551-2555)  
         
  พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้เปิดสอนตามแผนชั้นเรียน  4 / 5 / 5  - 4  / 4 / 4  รวม  26 ห้องเรียน  มีครู  52 คน  มีพนักงานบริการ 3 คน  
      มีนักเรียน 918  คน มี นายเมธี บุญอุด  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน