ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา
   
ข้อมูลทั่วไป
   
ประวัติความเป็นมา
 
โครงสร้างการบริหารงาน
   
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
ข้อมูลบุคลากร
   
   
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
   
เพลงมาร์ชโรงเรียน
   


สำนักงานฝ่าย
 
งานวิชาการ
 
บริหารงานทั่วไป
 
งบประมาณและแผน
 
บริหารงานบุคคล
 

Link ต่างๆ
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
   

เว็บไซต์ครู

สื่อ CAI
การสร้างคำ ครูกนกวรรณ คันสินธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบขออนุญาตไปราชการ
ตัวอย่าง sar เมย์พิทย์ 56
แบบฟอร์มเอกสารงานธุรการ
การบริหารงานวิชาการ
สมรรถนะของผู้เรียนฯ
การกำหนดรหัสวิชา 2551
กำหนดเวลาเรียนประจำวัน
โครงสร้างเวลาเรียน/หน่วยการเรียน
แนวทางการจัดการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น
โครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย
วารสารเมยพิทย์ 54
แบบบันทึกการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1

ผลงานนักเรียน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ในอดีต

 

 
รับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ [03/09/63]
ช่องทางสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม [03/05/63]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2563 [19/03/63]
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 [28/03/17]
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 [28/03/17]
รายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 [26/03/17]
รายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 [26/03/17]
กิจกรรมทำบุญหมู่บ้าน เทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ เดือน พ.ย.2562 -มี.ค.2563 [12/11/19]
รายชื่อนักเรียนการจัดห้องเรียนใหม่ ชั้น ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2562 [24/4/19]
ประกาศ เรื่อง การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 3/11/15
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการตัดคะแนนความประพฤติ 7/08/15
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น 7/05/15
 
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563  09/09/63
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563 [23/07/63]
รายงานผลการดำเนินงาน PLC ปีการศึกษา 2560 [ปก][คำนำ][รายงาน] [07/02/18]
ตัวอย่างแบบรายงานประเมินตนเอง SAR-61 (ครูศิริรัตน์) [25/03/19]
คำสั่งมอบหมายให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2559 25/05/16
ประกาศคุรุสภา เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน 10/05/16
การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
โปรแกรม SDQ [14/07/17]
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [11/04/17]
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ในกลุ่มสาระ [11/04/17]
โปรแกรม scan tool 3.1 22/09/16
ตัวอย่างหลักสูตรอาเซียน  (ร.ร.สิรนธร) 4/08/15
ตัวอย่างรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูศิริรัตน์) 7/05/15
ตัวอย่างรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูอมร) 20/01/15
Download บัตรข้อสอบ
 
       
    วันที่ 31 ส.ค.63 เวลา 9.00 น. นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน จัดประชุมการประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 รูปภาพ
   

วันที่ 24 ส.ค.63 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม จาก สพม.27 นำโดย ผอ.สุนทร ศรีหานาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดและคณะได้ลงพื้นที่ นิเทศกำกับติดตามโครงการตามนโยบายของ สพฐ รูปภาพ

    วันที่ 12 ส.ค.63 เวลา 07.00 น.นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย เป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 รูปภาพ
    วันที่ 28 ก.ค.63 เวลา 07.00 น.นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวาย เป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 68 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ รูปภาพ
    วันนี้ (19 มิ.ย.63) ขอชมเชยนักเรียน ม.2/2 ดช.ฉลองราชย์ ดช.สิรภัทร ดช.นุภากร ช่วยทำความสะอาด รร. หลังเสร็จภาระงานทำรายงาน ส่งครู รูปภาพ
    วันที่ 7 มิ.ย.63 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการสอบคัดเลือกระดับ ชั้น ม.4 จาก สพม.27 โดยมี นายธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.27 และคณะ รูปภาพ
    วันที่ 25 พ.ค.63 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการ สังกัด สพม.เขต 27 ได้เข้านิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการ เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) รูปภาพ
    วันที่ 17 กันยายน 2562 นาง วรางคณา วิวัฒน์วงตระกูล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียน เนื่องใน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้รับการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาและการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ นำโดย ท่านประธานคณะทำงาน ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด รูปภาพ
    วันที่ 5 ก.ค.62 นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวนการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำคณะครู เข้ารับรับการประเมินมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม เกณฑ์รางวัล ScQA โดยมี นายชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ ในครังนี้ รูปภาพ
    เนื่องด้วย วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่ง ชาติ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดย ผอ.เดชา บุตรพรม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนได้ดำเนินการทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและพิธีสวนสนาม รูปภาพ
    วันที่ 29 มิ.ย. 2562 โดย นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคมได้จัดอบรมคณะครู ดำเนินงานระบบคุณภาพโรงเรียน มาตรฐาน สากล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับ ScQA และจัดทำบันทึก ข้อตกลง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้รับการประเมิน สถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ด้านการศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงาน ในรูปแบบนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน รูปภาพ
   
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตอนบ่ายโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้ทำการเลือกตั้ง ประธาน นักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รูปภาพ
    วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงถึง ความเคารพกตเวทีแด่ท่าน บูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 รูปภาพ
    วันที่ 12 มิ.ย.62 นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมคณะครูได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 รูปภาพ
    วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. งานสถานที่ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันรักโรงเรียน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแบ่ง เขตพื้นที่ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษา ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย รูปภาพ
    วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นำโดย นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เมยวดีพิทยาคม ได้จัดอบรมคณะครูเรื่องความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำจิตอาสา ยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปภาพ
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมช่วยกันสร้างกระแส รณรงค์งดสูบบุหรี่ ทั้งในชุมชนและ สถานศึกษา เนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" ประจำปี 2562 รูปภาพ 
    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2562 โดยฝ่ายกิจการ นักเรียนและคณะครู รูปภาพ 
    วันที่ 5 ก.ย 2561 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.เดชา บุตรพรม ได้จัดอบรมการบันทึกข้อมูลประวัติลงใน Logbook ให้กับคณะครูในโรงเรียน โดยได้รับ เกียรติจากทีมวิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพม.27 เเป็นวิทยากรให้ ความรู้ในครั้งนี้ รูปภาพ
    ด้วยงานห้องสมุดโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในระหว่าง วันที่ 7-14 สิงหาคม 2561 โดยมีนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด รูปภาพ
    ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสีหราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาเขต27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหัวข้อ สอนอะไร สอนอย่างไร ในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเมยวดีได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน โดย มีนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมเป็นประธาน ในพิธีและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน รูปภาพ
   

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยนายศักสิทธิ์ สาขามุละ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับ คณะครู ในกลุ่มสาระได้ดำเนินโครงการเปิดบ้านส่องกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ โดยได้รับเกียรตฺิจาก ผอ.เดชา บุตรพรม เป็นประธานในพิธี รูปภาพ

    เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 คุณครูภีรนันท์ กล้าหาญ หัวหน้าระดับ ม.1 พร้อม คณะครูที่ปรึกษา ม.1 ทั้ง 5 ห้อง และนักเรียนระดับชั้น ม.1 ได้จัดกิจกรรม มอบของที่ระลึกให้กับพี่เลี้ยง ม.6 เนื่องในโอกาสที่พี่พี่ ม.6 จะจบการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจ รูปภาพ
    ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม และคณะผู้กำกับ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.1,2,3 ณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2561 เวลา 14.00 น. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ร่วมกัน แห่ผ้าป่า รุ่น ม.2, ม.5 และทุกระดับชั้น พร้อมทั้งคณะครู ร่วมสบทบทุน เพื่อนำไปก่อสร้างกำแพงรอบรั้วโรงเรียนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ รูปภาพ
    วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.2561 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยคุณครูเย็นใจ สงวนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ทีมวิทยากร จากคณะครูในกลุ่มสาระฯ ได้จัด กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติ จากท่าน ผอ.เดชา บุตรพรม เป็นประธานในพิธีเปิด รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีคณะพ่อครูแม่ครู ลูกๆนักเรียน และคณะศิษย์เก่า ร่วมทำบุญในครั้งนี้ รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560 ภายใน งานมีการมอบ ของรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ มีมอบทุน การศึกษาและรับแจกของรางวัลมากมาย รูปภาพ
   

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดพิธีมอบเกียตรบัตร ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานศิลป หัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยมีท่าน ผอ.เดชา บุตรพรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร รูปภาพ

    วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์ 60 โดยมีนายเอกภาพ พลซื่อ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้เกียรติมาเป็น ประธานในพิธีเปิด รูปภาพ
    วันที่ 18 ส.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยท่านผู้อำนวยการเดชา บุตรพรม ประธาน ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียง รูปภาพ
    วันที่ 31 ก.ค.60 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งพร้อมใจกัน แต่งกาย ชุดภูไทประจำท้องถิ่น โดยมีท่านนายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธี รูปภาพ
    วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เมยวดีพิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนคณะผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 รูปภาพ
    เนื่องด้วย วันที่ 1 ก.ค. 60 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดย ผอ.เดชา บุตรพรม พร้อมด้วยคณะครู และ นักเรียนได้ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและพิธีสวนสนาม รูปภาพ
    วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม ร่วมกับ บริษัทเอี่ยมศิริมอเตอร์ ได้จัดโครงการขับขี่ ปลอดภัยและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
 
     
   

เข้าสู่ระบบ
 

วัน เวลาปัจจุบัน
   
ปฏิทินวันหยุด

คลิปวิดีโอสั้นรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด
โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2562
รร.เมยวดีพิทยาคม
บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 2
รร.เมยวดีพิทยาคม
บทเพลงชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวด
โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2555
รร.เมยวดีพิทยาคม

ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วย ชุดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 2
ส32102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อาเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด <<นางทิวา  พลซื่อ>>

โลกและทรัพยากรธรรมชาติ
บทคัดย่อ

แผนการจัดการเรียนรู้

บทเรียน CAI
<<<ปราณี ใจทาน >>>

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
รหัสวิชา ว30203
เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
ระดับชั้น ม.5
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
<<<สะอาด พลซื่อ >>>

รายงานการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TGTโดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด Tourist Attactions
เรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
<<<นายสยามรัก สว่างศรี>>>
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
เบอร์โทรศัพท์ : 043-577-021 โทรสาร 043-577-233

E-mail : moeimail@moeipit .com
เข้าสู่เว็บไซต์เดิมของโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม