ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา
   
ข้อมูลทั่วไป
   
ประวัติความเป็นมา
 
โครงสร้างการบริหารงาน
   
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
ข้อมูลบุคลากร
   
   
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
   
เพลงมาร์ชโรงเรียน
   


สำนักงานฝ่าย
 
งานวิชาการ
 
บริหารงานทั่วไป
 
งบประมาณและแผน
 
บริหารงานบุคคล
 

Link ต่างๆ
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
   

เว็บไซต์ครู

สื่อ CAI
การสร้างคำ ครูกนกวรรณ คันสินธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบขออนุญาตไปราชการ
ตัวอย่าง sar เมย์พิทย์ 56
แบบฟอร์มเอกสารงานธุรการ
การบริหารงานวิชาการ
สมรรถนะของผู้เรียนฯ
การกำหนดรหัสวิชา 2551
กำหนดเวลาเรียนประจำวัน
โครงสร้างเวลาเรียน/หน่วยการเรียน
แนวทางการจัดการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น
โครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย
วารสารเมยพิทย์ 54
แบบบันทึกการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1

ผลงานนักเรียน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ในอดีต

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน 6 ที่/49   [7/11/18]
รายละเอียดการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2560 [28/03/17]
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 [28/03/17]
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 [28/03/17]
รายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 [26/03/17]
รายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 [26/03/17]
บัญชีรายรับ-รายจ่าย งานผ้าป่าศิษย์เก่า 38 ปี "เมยพิทย์ร่วมใจ" [7/05/15]
กิจกรรมทำบุญหมู่บ้าน เทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
 
รายชื่อนักเรียนการจัดห้องเรียนใหม่ ชั้น ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2562 [24/4/19]
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ เดือน ธ.ค.2561 - มี.ค.2562 [22/11/18]
ประกาศ เรื่อง การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 3/11/15
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการตัดคะแนนความประพฤติ 7/08/15
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น 7/05/15
 
ปพ.5 ปีการศึกษา 2561  18/07/18
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2561 [23/05/18]
รายงานผลการดำเนินงาน PLC ปีการศึกษา 2560 [ปก][คำนำ][รายงาน] [07/02/18]
ตัวอย่างแบบรายงานประเมินตนเอง SAR-61 (ครูศิริรัตน์) [25/03/19]
คำสั่งมอบหมายให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2559 25/05/16
ประกาศคุรุสภา เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน 10/05/16
การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
โปรแกรม SDQ [14/07/17]
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [11/04/17]
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ในกลุ่มสาระ [11/04/17]
โปรแกรม scan tool 3.1 22/09/16
ตัวอย่างหลักสูตรอาเซียน  (ร.ร.สิรนธร) 4/08/15
ตัวอย่างรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูศิริรัตน์) 7/05/15
ตัวอย่างรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูอมร) 20/01/15
Download บัตรข้อสอบ
       
    วันที่ 5 ก.ย 2561 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.เดชา บุตรพรม ได้จัดอบรมการบันทึกข้อมูลประวัติลงใน Logbook ให้กับคณะครูในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพม.27 เเป็นวิทยากรให้ ความรู้ในครั้งนี้ รูปภาพ
    ด้วยงานห้องสมุดโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2561 โดยมีนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด รูปภาพ
    ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสีหราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาเขต27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหัวข้อ สอนอะไร สอนอย่างไร ในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเมยวดีได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน โดย มีนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมเป็นประธาน ในพิธีและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน รูปภาพ
   

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยนายศักสิทธิ์ สาขามุละ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับ คณะครู ในกลุ่มสาระได้ดำเนินโครงการเปิดบ้านส่องกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ โดยได้รับเกียรตฺิจาก ผอ.เดชา บุตรพรม เป็นประธานในพิธี รูปภาพ

    เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 คุณครูภีรนันท์ กล้าหาญ หัวหน้าระดับ ม.1 พร้อม คณะครูที่ปรึกษา ม.1 ทั้ง 5 ห้อง และนักเรียนระดับชั้น ม.1 ได้จัดกิจกรรม มอบของที่ระลึกให้กับพี่เลี้ยง ม.6 เนื่องในโอกาสที่พี่พี่ ม.6 จะจบการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจ รูปภาพ
    ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม และคณะผู้กำกับ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.1,2,3 ณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2561 เวลา 14.00 น. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ร่วมกัน แห่ผ้าป่า รุ่น ม.2, ม.5 และทุกระดับชั้น พร้อมทั้งคณะครู ร่วมสบทบทุน เพื่อนำไปก่อสร้างกำแพงรอบรั้วโรงเรียนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ รูปภาพ
    วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.2561 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยคุณครูเย็นใจ สงวนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ทีมวิทยากร จากคณะครูในกลุ่มสาระฯ ได้จัด กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติ จากท่าน ผอ.เดชา บุตรพรม เป็นประธานในพิธีเปิด รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีคณะพ่อครูแม่ครู ลูกๆนักเรียน และคณะศิษย์เก่า ร่วมทำบุญในครั้งนี้ รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560 ภายใน งานมีการมอบ ของรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ มีมอบทุน การศึกษาและรับแจกของรางวัลมากมาย รูปภาพ
   

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดพิธีมอบเกียตรบัตร ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานศิลป หัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยมีท่าน ผอ.เดชา บุตรพรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร รูปภาพ

    วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์ 60 โดยมีนายเอกภาพ พลซื่อ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้เกียรติมาเป็น ประธานในพิธีเปิด รูปภาพ
    วันที่ 18 ส.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยท่านผู้อำนวยการเดชา บุตรพรม ประธาน ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียง รูปภาพ
    วันที่ 31 ก.ค.60 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งพร้อมใจกัน แต่งกาย ชุดภูไทประจำท้องถิ่น โดยมีท่านนายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธี รูปภาพ
    วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เมยวดีพิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนคณะผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 รูปภาพ
    เนื่องด้วย วันที่ 1 ก.ค. 60 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดย ผอ.เดชา บุตรพรม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ดำเนินการทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และพิธีสวนสนาม  ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
    วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม ร่วมกับ บริษัทเอี่ยมศิริมอเตอร์ ได้จัดโครงการขับขี่ ปลอดภัยและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
 
     
   


เข้าสู่ระบบ
 

วัน เวลาปัจจุบัน


 
   
ปฏิทินวันหยุด

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดวงดนตรี ร่วมสมัยของเยาวชนระดับมัธยมทั่วประเทศ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน”ระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือจัดขึ้นโดยกองทัพบก ร่วมกับ ปตท.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคล ทั่วไปรักสถาบัน คลิกดูภาพกิจกรรม
บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 2
รร.เมยวดีพิทยาคม
บทเพลงชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวด
โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2555
รร.เมยวดีพิทยาคม

ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วย ชุดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 2
ส32102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อาเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด <<นางทิวา  พลซื่อ>>

โลกและทรัพยากรธรรมชาติ
บทคัดย่อ

แผนการจัดการเรียนรู้

บทเรียน CAI
<<<ปราณี ใจทาน >>>

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
รหัสวิชา ว30203
เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
ระดับชั้น ม.5
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
<<<สะอาด พลซื่อ >>>

รายงานการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TGTโดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด Tourist Attactions
เรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
<<<นายสยามรัก สว่างศรี>>>
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
เบอร์โทรศัพท์ : 043-577-021 โทรสาร 043-577-233

E-mail : moeimail@moeipit .com
เข้าสู่เว็บไซต์เดิมของโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม