ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ฝ่ายบริหารผู้อำนวยการโรงเรียน


ข้อมูลสถานศึกษา
   
ข้อมูลทั่วไป
   
ประวัติความเป็นมา
 
โครงสร้างการบริหารงาน
   
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
ข้อมูลบุคลากร
   
   
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
   
เพลงมาร์ชโรงเรียน
   


สำนักงานฝ่าย
 
งานวิชาการ
 
บริหารงานทั่วไป
 
งบประมาณและแผน
 
บริหารงานบุคคล
 

Link ต่างๆ
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
   

เว็บไซต์ครู
 
   
 
   
   

สื่อ CAI

ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่าง sar เมย์พิทย์ 56
แบบฟอร์มเอกสารงานธุรการ
การบริหารงานวิชาการ
สมรรถนะของผู้เรียนฯ
การกำหนดรหัสวิชา 2551
กำหนดเวลาเรียนประจำวัน
โครงสร้างเวลาเรียน/หน่วยการเรียน
แนวทางการจัดการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น
โครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย
วารสารเมยพิทย์ 54
แบบบันทึกการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1

เว็บไซต์นักเรียน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ในอดีต

 

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี "เมยพิทย์ร่วมใจ" 9/02/15
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ 19/01/15
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ 14.01.15
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรุพย์เพื่อก่อสร้างหลังคาอาคารเรียนห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 12/03/15
ม.1       ม.2        ม.3      ม.4       ม.5       ม.6       IS ม.2       IS ม.5
ตารางสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 18/02/15
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ เดือน ก.พ.- พ.ค. 2558 13/02/15
ตารางติวเข้มเตรียม o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้ (เข้าศึกษาต่อปี 2556)
 
การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คำสั่งเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
 
แบบฟอร์มรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 20/01/15
Download โปรแกรม BookmarkIII
Download ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 18/02/15
Download บัตรข้อสอบ
เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เอกสารขอรับรถ ขสมก.
การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
       
    วันที่ 13 มี.ค.58 โดยผอ.เมธี บุญอุด ร่วมกับคณะครู รับการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาจาก สพม.27 ภาพ
    วันที่ 8 มี.ค.58 นำโดย นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับการอบรมคุณธรรมเยาวชน และพลเมือง เรื่อง ความรัก ความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี อินเตอร์เอเซีย (โพนทอง) ภาพกิจกรรม
    วันที่ 21 ก.พ.58 นำโดย นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะ จิตอาสาเด็กบ้านป่า จากที่ ราบสูง และรับมอบเงินสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท มอบทุน การศึกษา 20,000 บาท พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างร้ัวโรงเรียน ภาพกิจกรรม
    วันที่ 20 ก.พ.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมอำลาของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการสร้างความความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษากับโรงเรียน คุณครู รุ่นพี่ รุ่นน้อง ภาพ
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม รับมอบตู้ทำน้ำเย็นจากผู้ใหญ่ใจดี ให้กับลูกๆเมยวดีพิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ภาพกิจกรรม
    วันที่ 17 ก.พ.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-2 เพื่อชี้แจงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีนายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 16 ก.พ.58 ตอนบ่าย โรงพยาบาลอำเภอเมยวดี จัดอบรม วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ก่อนวัย อันควรในวัยรุ่น ภาพกิจกรรม
    วันที่ 16 ก.พ.58 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา จังหวัดร้อยเอ็ดออกแนะแนว การศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.3 พร้อมมอบสื่ออุปกรณ์การเรียน เครื่องปริ๊นเตอร์ ให้กับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพ
    วันที่ 14 ก.พ.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำนักเรียนและผู้ปกครองร่วมงาน อินเตอร์เอเซีย มอบความรัก มอบอนาคต สู่ลูกหลานท่านอย่างยั่งยืน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเซีย(โพนทอง)จัดกิจกรรมขึ้น ภาพ
    วันที่ 13 ก.พ.58 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนทีเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร ภาพกิจกรรม
    ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.3,4,5 ณ ค่าย ตชด.234 อ.เมือง จ.มุกดาหาร และกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาพลูกเสือ/vdo ลูกเสือ/ทัศนศึกษา
    ระหว่างวันที่ 22-23 ม.ค. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมเดินทาง ไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์    ระดับ ม.ต้น ณ ค่ายลูกเสือนีโอ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด และกิจกรรม ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   ภาพกิจกรรม
   
วันที่20 ม.ค.58 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 เรื่องการจัด การเรียนการสอนระบบคู่ขนาน ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย (โพนทอง) กับ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียน) ภาพกิจกรรม
    วันที่ 16 ม.ค.58 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมยวดี ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์ นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 30 ธ.ค 2557 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายเมธี บุญอุด คณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่อง ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภาพกิจกรรม
    วันที่ 26 ธ.ค 2557 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายเมธี บุญอุด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม D-book Pro  ภาพกิจกรรม
    วันที่ 25 ธ.ค.57 นายศิริชัย วงศ์พุฒ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 57 โดยมีท่านผอ.เมธี บุญอุด และคณะครูบุคลากรให้การต้อนรับ ภาพ
   
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยี อินเตอร์เอเชีย กับ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
    โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับส่วนราชการอำเภอเมยดี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน คืนความสุขให้ประชาชน อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบายของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์ นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานปล่อยขบวนวิ่ง มินิมาราธอน ภาพกิจกรรม
    โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมที่โรงเรียน/กิจกรรมที่อำเภอ
    วันที่ 4 ธ.ค. 57 คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง ปันน้ำใจผู้ด้อยโอกาสบ้านโฮมฮักจังหวัดยโสธรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ภาพกิจกรรม
    ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-3 ธ.ค.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดติวเข้มเตรียม  เพื่อเตรียนมความพร้อมการสอบ O-Net นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ประจำปี การศึกษา 2557 ภาพกิจกรรม
    เมื่อวันที่ 26 พ.ย.57 เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น ภาพ
    วันที่ 24 พ.ย.57 นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์ นายอำเภอเมยวดี ร่วมกับ นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมและคณะครูเดินทาง เข้าพื้นที่บ้านโนนสวรรค์ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดีเพื่อมอบเงิน ช่วยเหลือ ดญ.มยุรี สิงห์ภักดี ซึ่งบ้านได้เกิดเพลิงไหม้ทั้งหลัง ภาพ
    วันที่ 18 พ.ย.57 นายศิริชัย วงศ์พุฒ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยมีท่านผอ.เมธี บุญอุด และคณะครูบุคลากรให้การต้อนรับ ภาพ
    วันที่ 13-14 พ.ย.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดยผอ.เมธี บุญอุด ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์57 โดยมีท่านเอกภาพ พลซื่อ อดีต สส. ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม
    เมื่อ วันที่ 8-9 พ.ย.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดย ผอ.เมธี บุญอุด นำคณะครูเข้ารับการอบรมพัฒนาครูให้มีความสามารถในการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษ (EIS) ณ ห้องสีหราช ภาพกิจกรรม
    วันที่ 6 พ.ย.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงานวันลอยกระทงของชุมชนเทศบาลตำบลเมยวดี ณ หนองสองห้อง ภาพกิจกรรม
   
วันที่ 31 ต.ค.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู นักเรียน จัดอบรมโครงการถนนสีขาว,โครงการยุวชนประกันภัยและอบรมให้ ความรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้สารเสพติด โดยมีท่านนายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม
    โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.เมธี บุญอุด และคณะครู ร่วมพิธี ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2557  ณ  ที่ว่าการอำเภอเมยวดี ร่วมกับข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในอำเภอเมยวดี ภาพกิจกรรม
 

 
วันที่ 6-12 ตุลาคม 2557 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้สมัครเป็นจุดถ่ายทอด สดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 17 เพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาพกิจกรรม
   
วันที่ 27 ก.ย. 57 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้กล่าวชื่นชม คณะคุณครู นักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้ง ที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มี ผลคะแนน เฉลี่ยโอเน็ตอันดับที่ 1-10 ประจำปีการศึกษา 2556 และมอบรางวัลให้กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ที่สูงขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะครู และนักเรียน ภาพกิจกรรม
   
วันที่ 24 ก.ย. 57 ทางอำเภอเมยวดีได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.6 โดยนายกฤษณ์ เติมชนะศักดิ์ นายอำเภอเมยวดี และปลัดอำเภอเมยวดี ได้แนะแนวเกี่ยวกับสายงานการปกครอง มีนักเรียนหลายคนให้ความสนใจ ซึ่งมีนายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
    วันที่ 19 ก.ย.57 กลุ่มอำเภอเมยวดี นำโดยนายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ร่วมกับส่วนราชการอำเภอเมยวดี จัดงานมุฑิตาจิต ให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียน เมยวดีพิทยาคม โดยมีนายกฤษณ์ เติมชนะศักดิ์ นายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 9 ก.ย.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยผอ.เมธี บุญอุดร่วมกับคณะครู รับการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการ   สถานศึกษา จาก สพม.27 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โดยรับชม วิดีทัศน์ การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพกิจกรรม
    วันที่ 2-3 ก.ย 2557 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้ดำเนินการอบรมพัฒนา จิตวิญญาณครูผู้ปลูกฝังคุณธรรมและจิตวิญญาณผู้บริหารโรงเรียน ณ ห้อง สีหราชได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผอ.สพม.27 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรม โดยมี นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
    โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดโครงการอาเซียนสัญจรขึ้น ณ โรงเรียนชุมชน บ้านหนองแสงโนนสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด,หอประชุม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม,ที่ว่าการอำเภอเมยวดี ในวันที่ 29 ส.ค. 57 ภาพ
    เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยนายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำตัวแทนนักเรียนของโรงเรียน เข้าร่วมจัดงานคืนความสุข ให้ชาวร้อยเอ็ด "สร้างความสุข สงบ ไปด้วยกัน"    ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 25 ส.ค. 2557 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมยวดี,โรงพยาบาลเมยวดี,สภ.เมยวดี,เทศบาลในเขตอำเภอเมยวดี จัดเสวนาครอบครัวอบอุ่น พ่อ แม่ ลูก ในโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและการใช้ครอบครัวอบอุ่น ต้นแบบ ในการแก้ไขปัญหาเด็กและ วัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557  โดยมีนายกฤษณ์ เติมชนะศักดิ์ นายอำเภอ เมยวดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภาพกิจกรรม
    วันที่ 8 ส.ค.57  นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำ  คณะครูนักเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค.57 ภาพกิจกรรม
    วันที่ 8 ส.ค.57 สภ.เมยวดีร่วมกับปกครองอำเภอ ปกครองจังหวัด ให้ความรู้ เรื่องพิษภัยยาเสพติดแก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมยวด ีพิทยาคม และทำการตรวจปัสสาวะคณะครู บุคลากร เพื่อหาสารเสพติด โดยคณะครู บุคลากร นักเรียนทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 31 ก.ค.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยผอ.เมธี บุญอุด ลงนามบันทึก ข้อตกลงยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ระหว่างผู้อำนวยการกับหัวหน้ากลุ่ม สาระฯ เพื่อเพิ่มคะแนนการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ภาพ
   

วันที่ 29 ก.ค.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกาย ชุดไทยย้อนยุค โดยมีท่านนายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม

 
     
   

13-03-2015 4:11 PM

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน

   
 

เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 
    

วัน เวลาปัจจุบัน


 
 
ปฏิทินวันหยุด2555

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดวงดนตรี ร่วมสมัยของเยาวชนระดับมัธยมทั่วประเทศ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน”ระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือจัดขึ้นโดยกองทัพบก ร่วมกับ ปตท.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคล ทั่วไปรักสถาบัน คลิกดูภาพกิจกรรม
บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 2
รร.เมยวดีพิทยาคม
บทเพลงชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวด
โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2555
รร.เมยวดีพิทยาคม

ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เผยแพร่ผลงาน

โลกและทรัพยากรธรรมชาติ
บทคัดย่อ

แผนการจัดการเรียนรู้

บทเรียน CAI
<<<ปราณี ใจทาน >>>

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
รหัสวิชา ว30203
เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
ระดับชั้น ม.5
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
<<<สะอาด พลซื่อ >>>

รายงานการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TGTโดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด Tourist Attactions
เรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
<<<นายสยามรัก สว่างศรี>>>
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
เบอร์โทรศัพท์ : 043-577-021 โทรสาร 043-577-233
E-mail : moeimail@moeipit.com ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2015 4:11 PM
เข้าสู่เว็บไซต์เดิมของโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม