ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา
   
ข้อมูลทั่วไป
   
ประวัติความเป็นมา
 
โครงสร้างการบริหารงาน
   
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
ข้อมูลบุคลากร
   
   
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
   
เพลงมาร์ชโรงเรียน
   


สำนักงานฝ่าย
 
งานวิชาการ
 
บริหารงานทั่วไป
 
งบประมาณและแผน
 
บริหารงานบุคคล
 

Link ต่างๆ
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
   

เว็บไซต์ครู

สื่อ CAI
การสร้างคำ ครูกนกวรรณ คันสินธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบขออนุญาตไปราชการ
ตัวอย่าง sar เมย์พิทย์ 56
แบบฟอร์มเอกสารงานธุรการ
การบริหารงานวิชาการ
สมรรถนะของผู้เรียนฯ
การกำหนดรหัสวิชา 2551
กำหนดเวลาเรียนประจำวัน
โครงสร้างเวลาเรียน/หน่วยการเรียน
แนวทางการจัดการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น
โครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย
วารสารเมยพิทย์ 54
แบบบันทึกการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1

เว็บไซต์นักเรียน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ในอดีต

 

รายละเอียดการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2560 [28/03/17]
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 [28/03/17]
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 [28/03/17]
รายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 [26/03/17]
รายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 [26/03/17]
บันชีรายรับ-รายจ่าย อนุสรณ์รุ่น ม.2 ม.5 ปีการศึกษา 2559
บัญชีรายรับ-รายจ่าย งานผ้าป่าศิษย์เก่า 38 ปี "เมยพิทย์ร่วมใจ" [7/05/15]
กิจกรรมทำบุญหมู่บ้าน เทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ เดือน มี.ค.-พ.ค. 2560 23/03/17
ตารางสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 24/02/17
ประกาศ เรื่อง การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 3/11/15
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 9/10/15 11:23 AM
          ม.1       ม.2        ม.3      ม.4       ม.5       ม.6
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการตัดคะแนนความประพฤติ 7/08/15
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น 7/05/15
แผนผังอาคารเรียน ปีการศึกษา 2558 7/05/15
ตารางติวเข้มเตรียม o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
 
คำสั่งมอบหมายให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2559 25/05/16
ประกาศคุรุสภา เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน 10/05/16
การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คำสั่งเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
โปรแกรม scan tool 3.1 22/09/16
ปพ.5 ปีการศึกษา 2559 21/07/16
ตัวอย่างแบบรายงานประเมินตนเอง sar (ครูศิริรัตน์) 4/03/16
ตัวอย่างหลักสูตรอาเซียน  (ร.ร.สิรนธร) 4/08/15
ตัวอย่างรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูศิริรัตน์) 7/05/15
ตัวอย่างรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูอมร) 20/01/15
Download โปรแกรม Bookmark ใหม่ล่าสุด 1/10/15
Download บัตรข้อสอบ
เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เอกสารขอรับรถ ขสมก.
    วันที่ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนเมยวดีได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมเป็นประธาน ในพิธีและกล่าวให้โอวาท ภาพ
    วันที่ 24 ก.พ. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครู และเป็นประธานกรรมการร่วมประเมินข้าราชการครู ในโรงโรงเรียนครั้งนี้ด้วย ภาพ
    วันที่ 22 ก.พ. 2560 สภ.เมยวดีร่วมกับปกครองอำเภอเมยวดี สาธารณสุข อำเภอเมยวดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ เรื่องพิษภัยยาเสพติด แก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม และทำการ คัดกรองตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเเพื่อหาสารเสพติด ภาพ
    ระหว่างวันที่ 8-9-10 ก.พ.60 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.1,2,3 และระดับ ม.4,5 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม [ภาพกิจกรรม ม.1,2,3] [ภาพกิจกรรม ม.4,5]
    วันที่ 30 มกราคม 2560 นำโดยนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จัดกิจกรรมกองทุนข้าวเปลือก เพื่อการศึกษาและจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าวเปลือก ภาพ
    วันที่ 27 ม.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านวิชาการนโยบายของรัฐ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ภาพ
    วันที่ 16 ม.ค 60 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมยวดี ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี ภาพ
    เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2559 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายเดชา บุตรพรม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภาพ
    เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 นักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จำนวนประมาณ 150 คน นำโดยหัวหน้าระดับ คุณครูภีรนันท์ กล้าหาญ ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาพ
    เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น ภายในงานมีการมอบ ของรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ มีมอบทุนการศึกษาและ รับแจกของรางวัลมากมาย ภาพ
    วันที่ 21 ธ.ค. 2559 ที่ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการ นำข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ออกกำลังกายตามดำริ นายกรัฐมนตรี ที่อยากให้ข้าราชการออกกำลังกาย ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและผ่อนคลายความเครียด ภาพ
    วันที่ 14 ธ.ค. 2559 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการ เดชา บุตรพรม และรองผู้อำนวยการวรางคณา วิวัฒน์วงตระกูล เนื่องใน โอกาสมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
    ระหว่างวันที่ 10-11 ธ.ค 2559 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ดำเนินการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับนักเรียน ตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม
   
วันที่ 1-2 ธ.ค. 2559 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์ 59 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทาง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดง ออกถึง ความสามารถ ด้านกีฬา และทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี โดยมี นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขัน ภาพกิจกรรม
    วันที่ 28 พ.ย.59 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการเดชา บุตรพรม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคมด้วยความยินดียิ่ง ภาพกิจกรรม
    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรวมพลัง แห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคร้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 นำโดย นางราตรี โพธิ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คณะครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บำเพ็ญประโยชน์ ภาพกิจกรรม
    วันที่ 16 พ.ย.59 พ.อ.พูลศักดิ์ สมบูรณ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกและชุมนุมสวนสนามนักศึกษา วิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยมี ท่านรองราตรี โพธิ์สุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะครูฝึกให้การต้อนรับ ภาพ
    วันพุธที่ 26 ต.ค.59 เวลา 09.39 น. นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 2และ3 จำนวน 321 นาย ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพ
    วันที่ 23 ต.ค. 2559 โรงเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559 นางราตรี โพธิ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำคณะครู ครูฝึกและนักศึกษาวิชา ทหารร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าสนามที่ว่าการอำเภอเมยวดี รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 29 กันยายน เวลา 18.00 น.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้รับมอบ หมายให้เป็นสถานที่จัดงาน แสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ในเขตอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด รูปภาพ
    โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตท่านผู้อำนวยการเมธี บุญอุด และรองผู้อำนวยการสมเกียรติ โสมาเกตุ เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 ภายในงานได้มีการแสดงรำบายศรีสู่ขวัญและประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคล รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 1 ก.ย.59 คาบเรียนที่ 8 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าโรงเรียนสมทบทุนสร้างรั้ว โรงเรียน อนุสรณ์รุ่น ม.2 และ ม.5    โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ชื่นมื่น และสนุกสนาน รูปภาพ
    วันที่ 31 สิงหาคม 2559 สภ.เมยวดีร่วมกับหน่วยงานเทศบาลทั้ง 4 แห่งใน อำเภอเมยวดีและโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬา เปตอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในหน่วยงานอำเภอเมยวดี รูปภาพ
    วันที่ 11 ส.ค.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภาพกิจกรรม
    วันที่ 29 ก.ค.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกาย ชุดไทยย้อนยุค โดยมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 1 ก.ค. 59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดย ท่านรองสมเกียรติ โสมาเกตุ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ดำเนินการทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งตรงกับ วันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 28 ม.ย.59 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรโรงเรียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทย (กฟผ.) ผ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ภาพกิจกรรม
    วันที่ 20 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปีนี้ครบรอบ 39 ปี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจึงจัดพีธีทำบุญขึ้นในวันที่ 20 มิ.ย.59 เพื่อเป็น  สิริมงคลให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
    วันที่ 16 มิ.ย. 59 ตอนบ่ายโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้ทำการเลือกตั้ง ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ภาพกิจกรรม
    วันที่ 16 มิ.ย. 59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงถึง ความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ปีการศึกษา 2559    ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ดูภาพกิจกรรม
    วันที่ 15 มิ.ย. 59 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมคณะครูกล่าวต้อนรับและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนพื่อชี้แจงแนว นโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือ วางแผนดูแลช่วยเหลือ นักเรียน (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2559 ดูภาพ
    วันที่ 15 มี.ค. 59 นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี นายโกศล ฐานะ ผอ.สพม.27 นายบัณฑิต ศรีม่วง นายเมธี บุญอุด และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่ให้เกียรติออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครูผู้บริหารในเขต พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
    วันที่ 26 ก.พ.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเมยวดี เปิดโครงการธนาคารโรงเรียน นำโดยผู้จัดการ ธกส. และผู้อำนวยการ ในพิธีมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอ เมยวดี เป็นประธาน ในพิธีเปิดพร้อมตัดริบบิ้นเปิดป้ายโรงเรียนธนาคาร และเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร ภาพกิจกรรม
    ระหว่างวันที่ 4-5 ก.พ.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.3,4,5 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด และกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาพ
 
     
   

28-03-2017
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน
   
 

เข้าสู่ระบบ
 

วัน เวลาปัจจุบัน


 
   
ปฏิทินวันหยุด

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดวงดนตรี ร่วมสมัยของเยาวชนระดับมัธยมทั่วประเทศ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน”ระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือจัดขึ้นโดยกองทัพบก ร่วมกับ ปตท.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคล ทั่วไปรักสถาบัน คลิกดูภาพกิจกรรม
บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 2
รร.เมยวดีพิทยาคม
บทเพลงชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวด
โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2555
รร.เมยวดีพิทยาคม

ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เผยแพร่ผลงาน

โลกและทรัพยากรธรรมชาติ
บทคัดย่อ

แผนการจัดการเรียนรู้

บทเรียน CAI
<<<ปราณี ใจทาน >>>

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
รหัสวิชา ว30203
เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
ระดับชั้น ม.5
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
<<<สะอาด พลซื่อ >>>

รายงานการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TGTโดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด Tourist Attactions
เรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
<<<นายสยามรัก สว่างศรี>>>
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
เบอร์โทรศัพท์ : 043-577-021 โทรสาร 043-577-233
E-mail : moeimail@moeipit .com
เข้าสู่เว็บไซต์เดิมของโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม