ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา
   
ข้อมูลทั่วไป
   
ประวัติความเป็นมา
 
โครงสร้างการบริหารงาน
   
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
ข้อมูลบุคลากร
   
   
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
   
เพลงมาร์ชโรงเรียน
   


สำนักงานฝ่าย
 
งานวิชาการ
 
บริหารงานทั่วไป
 
งบประมาณและแผน
 
บริหารงานบุคคล
 

Link ต่างๆ
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
   

เว็บไซต์ครู

สื่อ CAI
การสร้างคำ ครูกนกวรรณ คันสินธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบขออนุญาตไปราชการ
ตัวอย่าง sar เมย์พิทย์ 56
แบบฟอร์มเอกสารงานธุรการ
การบริหารงานวิชาการ
สมรรถนะของผู้เรียนฯ
การกำหนดรหัสวิชา 2551
กำหนดเวลาเรียนประจำวัน
โครงสร้างเวลาเรียน/หน่วยการเรียน
แนวทางการจัดการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น
โครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย
วารสารเมยพิทย์ 54
แบบบันทึกการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1

เว็บไซต์นักเรียน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ในอดีต

 

ประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกทักษะอุตสาหกรรม ม.ต้น [28/02/18]
          [เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding]
          [รายการครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น]
รายละเอียดการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2560 [28/03/17]
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 [28/03/17]
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 [28/03/17]
รายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 [26/03/17]
รายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 [26/03/17]
บัญชีรายรับ-รายจ่าย งานผ้าป่าศิษย์เก่า 38 ปี "เมยพิทย์ร่วมใจ" [7/05/15]
กิจกรรมทำบุญหมู่บ้าน เทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ เดือน ก.ค.-ต.ค. 2561 20/07/18
ประกาศ เรื่อง การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 3/11/15
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการตัดคะแนนความประพฤติ 7/08/15
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น 7/05/15
แผนผังอาคารเรียน ปีการศึกษา 2558 7/05/15
ตารางติวเข้มเตรียม o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
 
ปพ.5 ปีการศึกษา 2561  18/07/18
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2561 [23/05/18]
รายงานผลการดำเนินงาน PLC ปีการศึกษา 2560 [ปก][คำนำ][รายงาน] [07/02/18]
ตัวอย่างแบบรายงานประเมินตนเอง SAR-60 (ครูศิริรัตน์) [21/02/18]
คำสั่งมอบหมายให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2559 25/05/16
ประกาศคุรุสภา เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน 10/05/16
การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
โปรแกรม SDQ [14/07/17]
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [11/04/17]
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ในกลุ่มสาระ [11/04/17]
โปรแกรม scan tool 3.1 22/09/16
ตัวอย่างหลักสูตรอาเซียน  (ร.ร.สิรนธร) 4/08/15
ตัวอย่างรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูศิริรัตน์) 7/05/15
ตัวอย่างรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูอมร) 20/01/15
Download บัตรข้อสอบ
       
    ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสีหราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาเขต27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหัวข้อ สอนอะไร สอนอย่างไร ในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเมยวดีได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน โดย มีนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมเป็นประธาน ในพิธีและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน รูปภาพ
   

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยนายศักสิทธิ์ สาขามุละ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับ คณะครู ในกลุ่มสาระได้ดำเนินโครงการเปิดบ้านส่องกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ โดยได้รับเกียรตฺิจาก ผอ.เดชา บุตรพรม เป็นประธานในพิธี รูปภาพ

    เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 คุณครูภีรนันท์ กล้าหาญ หัวหน้าระดับ ม.1 พร้อม คณะครูที่ปรึกษา ม.1 ทั้ง 5 ห้อง และนักเรียนระดับชั้น ม.1 ได้จัดกิจกรรม มอบของที่ระลึกให้กับพี่เลี้ยง ม.6 เนื่องในโอกาสที่พี่พี่ ม.6 จะจบการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจ รูปภาพ
    ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม และคณะผู้กำกับ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.1,2,3 ณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2561 เวลา 14.00 น. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ร่วมกัน แห่ผ้าป่า รุ่น ม.2, ม.5 และทุกระดับชั้น พร้อมทั้งคณะครู ร่วมสบทบทุน เพื่อนำไปก่อสร้างกำแพงรอบรั้วโรงเรียนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ รูปภาพ
    วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.2561 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยคุณครูเย็นใจ สงวนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ทีมวิทยากร จากคณะครูในกลุ่มสาระฯ ได้จัด กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติ จากท่าน ผอ.เดชา บุตรพรม เป็นประธานในพิธีเปิด รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีคณะพ่อครูแม่ครู ลูกๆนักเรียน และคณะศิษย์เก่า ร่วมทำบุญในครั้งนี้ รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560 ภายใน งานมีการมอบ ของรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ มีมอบทุน การศึกษาและรับแจกของรางวัลมากมาย รูปภาพ
   

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดพิธีมอบเกียตรบัตร ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานศิลป หัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยมีท่าน ผอ.เดชา บุตรพรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร รูปภาพ

    วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์ 60 โดยมีนายเอกภาพ พลซื่อ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้เกียรติมาเป็น ประธานในพิธีเปิด รูปภาพ
    วันที่ 18 ส.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยท่านผู้อำนวยการเดชา บุตรพรม ประธาน ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียง รูปภาพ
    วันที่ 31 ก.ค.60 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งพร้อมใจกัน แต่งกาย ชุดภูไทประจำท้องถิ่น โดยมีท่านนายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธี รูปภาพ
    วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เมยวดีพิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนคณะผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 รูปภาพ
    เนื่องด้วย วันที่ 1 ก.ค. 60 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดย ผอ.เดชา บุตรพรม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ดำเนินการทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และพิธีสวนสนาม  ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
    วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม ร่วมกับ บริษัทเอี่ยมศิริมอเตอร์ ได้จัดโครงการขับขี่ ปลอดภัยและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
    วันที่ 26 มิ.ย.2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยท่าน ผอ.เดชา บุตรพรม จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อ แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีท่านนายอำเภอ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน รูปภาพ
    วันที่ 26 มิ.ย. 2560 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ร่วมกับอำเภอเมยวดี หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมเดิน รณรงค์ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติดและร่วมกิจกรรม ต่อต้าน ยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รูปภาพ
    วันที่ 26 มิ.ย. 2560) เวลา 08.40 น. ผอ.เดชา บุตรพรม เป็นประธานนำ คณะครู และนักเรียน ประกอบพิธีบวงสรวง สักการะท่านสุนทรภู่กวีเอก ของโลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 231 ณ บริเวณรูปปั้นสุนทรภู่ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
    วันที่ 20 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปีนี้ครบรอบ 40 ปี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจึงจัดพีธีทำบุญขึ้นในวันที่ 20 มิ.ย.60 เพื่อเป็น  สิริมงคลให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
    วันที่ 15 มิ.ย.2560 ตอนบ่ายโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้ทำการเลือกตั้ง ประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560 รูปภาพ
    วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงถึง ความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รูปภาพ
    วันที่ 14 มิ.ย.60 นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมคณะครูกล่าวต้อนรับและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนพื่อชี้แจงแนว นโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือ วางแผนดูแลช่วยเหลือ นักเรียน (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2560 รูปภาพ
    วันที่ 9-10 พ.ค.60 นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานวันปฐมนิเทศเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ภาพ
    วันที่ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนเมยวดีได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมเป็นประธาน ในพิธีและกล่าวให้โอวาท ภาพ
    วันที่ 24 ก.พ. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครู และเป็นประธานกรรมการร่วมประเมินข้าราชการครู ในโรงโรงเรียนครั้งนี้ด้วย ภาพ
    วันที่ 22 ก.พ. 2560 สภ.เมยวดีร่วมกับปกครองอำเภอเมยวดี สาธารณสุข อำเภอเมยวดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ เรื่องพิษภัยยาเสพติด แก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม และทำการ คัดกรองตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเเพื่อหาสารเสพติด ภาพ
    ระหว่างวันที่ 8-9-10 ก.พ.60 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.1,2,3 และระดับ ม.4,5 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม [ภาพกิจกรรม ม.1,2,3] [ภาพกิจกรรม ม.4,5]
    วันที่ 30 มกราคม 2560 นำโดยนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จัดกิจกรรมกองทุนข้าวเปลือก เพื่อการศึกษาและจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าวเปลือก ภาพ
    วันที่ 27 ม.ค. 2560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านวิชาการนโยบายของรัฐ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ภาพ
    วันที่ 16 ม.ค 60 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมยวดี ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี ภาพ
    เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2559 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายเดชา บุตรพรม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภาพ
    เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 นักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จำนวนประมาณ 150 คน นำโดยหัวหน้าระดับ คุณครูภีรนันท์ กล้าหาญ ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาพ
    เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น ภายในงานมีการมอบ ของรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ มีมอบทุนการศึกษาและ รับแจกของรางวัลมากมาย ภาพ
    วันที่ 21 ธ.ค. 2559 ที่ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการ นำข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ออกกำลังกายตามดำริ นายกรัฐมนตรี ที่อยากให้ข้าราชการออกกำลังกาย ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและผ่อนคลายความเครียด ภาพ
    วันที่ 14 ธ.ค. 2559 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการ เดชา บุตรพรม และรองผู้อำนวยการวรางคณา วิวัฒน์วงตระกูล เนื่องใน โอกาสมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
    ระหว่างวันที่ 10-11 ธ.ค 2559 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ดำเนินการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับนักเรียน ตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม
   
วันที่ 1-2 ธ.ค. 2559 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดย ผอ.เดชา บุตรพรม ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์ 59 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทาง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดง ออกถึง ความสามารถ ด้านกีฬา และทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี โดยมี นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขัน ภาพกิจกรรม
    วันที่ 28 พ.ย.59 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการเดชา บุตรพรม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคมด้วยความยินดียิ่ง ภาพกิจกรรม
    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรวมพลัง แห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคร้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 นำโดย นางราตรี โพธิ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คณะครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บำเพ็ญประโยชน์ ภาพกิจกรรม
    วันที่ 16 พ.ย.59 พ.อ.พูลศักดิ์ สมบูรณ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกและชุมนุมสวนสนามนักศึกษา วิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยมี ท่านรองราตรี โพธิ์สุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะครูฝึกให้การต้อนรับ ภาพ
    วันพุธที่ 26 ต.ค.59 เวลา 09.39 น. นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 2และ3 จำนวน 321 นาย ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพ
    วันที่ 23 ต.ค. 2559 โรงเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559 นางราตรี โพธิ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำคณะครู ครูฝึกและนักศึกษาวิชา ทหารร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าสนามที่ว่าการอำเภอเมยวดี รูปภาพ
    เมื่อวันที่ 29 กันยายน เวลา 18.00 น.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้รับมอบ หมายให้เป็นสถานที่จัดงาน แสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ในเขตอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด รูปภาพ
    โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตท่านผู้อำนวยการเมธี บุญอุด และรองผู้อำนวยการสมเกียรติ โสมาเกตุ เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 ภายในงานได้มีการแสดงรำบายศรีสู่ขวัญและประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคล รูปภาพ
 
     
   


เข้าสู่ระบบ
 

วัน เวลาปัจจุบัน


 
   
ปฏิทินวันหยุด

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดวงดนตรี ร่วมสมัยของเยาวชนระดับมัธยมทั่วประเทศ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน”ระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือจัดขึ้นโดยกองทัพบก ร่วมกับ ปตท.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคล ทั่วไปรักสถาบัน คลิกดูภาพกิจกรรม
บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 2
รร.เมยวดีพิทยาคม
บทเพลงชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวด
โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2555
รร.เมยวดีพิทยาคม

ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วย ชุดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 2
ส32102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อาเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด <<นางทิวา  พลซื่อ>>

โลกและทรัพยากรธรรมชาติ
บทคัดย่อ

แผนการจัดการเรียนรู้

บทเรียน CAI
<<<ปราณี ใจทาน >>>

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
รหัสวิชา ว30203
เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
ระดับชั้น ม.5
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
<<<สะอาด พลซื่อ >>>

รายงานการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TGTโดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด Tourist Attactions
เรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
<<<นายสยามรัก สว่างศรี>>>
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
เบอร์โทรศัพท์ : 043-577-021 โทรสาร 043-577-233

E-mail : moeimail@moeipit .com
เข้าสู่เว็บไซต์เดิมของโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม