ข้อมูลโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม

       
    โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านราษฎร์สามัคคี  ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด บนเนื้อที่ประชาชนได้  
  บริจาคให้ จำนวน 45 ไร่ 354 ตารางวา อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 73 กิโลเมตร เขตที่ตั้งของอำเภอเมยวดีมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่  ดังนี้  
         
    ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
    ทิศไต้ ติดต่อกับอำเภอโพนทอง  อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด  
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด  
    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
         
    โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2520  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  
  กระทรวงศึกษาธิการ  มี  นายโกศล  พละกลาง  เป็นผู้บริหารคนแรก  
         
     
    ตราประจำโรงเรียน มงกุฏสี่ชั้นครอบอักษรย่อของโรงเรียน(ม.ค.) ยอดมงกุฏรัศมี 13 แฉก  
         
   
   
 
สีประจำโรงเรียน  “น้ำตาล – แสด”  สีน้ำตาล  หมายถึง  สีแห่งความหนักแน่นมีคุณธรรม  สีแสด  หมายถึง  สีแห่งความรุ่งโรจน์
  ความหนักแน่น และเพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมประจำใจ  
         
    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  เป็นโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพและความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำพาคุณธรรมนำความรู้  
  สู่เศรษฐกิจพิเพียงภายในปี พ.ศ.2554  
         
    ปรัชญาโรงเรียน  “ปัญญา  นรานัง  รัตนัง “  ปัญญา  คือ  ดวงแก้วของนรชน  คำขวัญโรงเรียน  “เรียนดี  สามัคคี  มีวินัย”  
  ทั้งปรัชญาและคำขวัญของโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความรู้และความดีควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านร่างกาย  
  จิตใจ สติปัญญา และสังคม  พร้อมทั้งเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้มีวินัยในตนเองสามารถปฏิบัติตนเองตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองตาม  
  ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  
   

 

   
    คำขวัญของโรงเรียน  “เรียนดี สามัคคี มีวินัย”  
         
    ปัจจุบัน โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียน  908  คน    
     
ผู้อำนวยการ
1
คน
รองผู้อำนวยการ
3
คน
ครู
37
คน
พนักงานราชการ
2
คน
ครูอัตราจ้าง
1
คน
ครูจ้างสอน
6
คน
พนักงานธุรการ
1
คน
นักการภารโรง
1
คน
ลูกจ้าง
4
คน
รวมทั้งสิ้น
56
คน
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     
อาคารเรียน
3
คน
โรงฝึกงาน
2
คน
หอประชุม
1
คน
บ้านพักครู
9
คน
 
         
      ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ  นายเดชา บุตรพรม  
         
    โรงเรียน ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยใช้หลักสูตร  พุทธศักราช  2551  
  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันมีการสอนตามแผนชั้นเรียน  4 / 5 / 5 – 4  / 4 / 4  รวม  26  ห้องเรียน  และจัดให้นักเรียนได้เลือกเรียน  
  วิชาเลือกเสรีอย่างหลากหลาย  นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความถนัด ความสนใจ  และความสามรถของนักเรียน  
  จัดให้มีการสอนซ่อมนักเรียนที่เรียนอ่อน และสอนเสริมสำหรับนักเรียนที่เรียนดีเพื่อพัฒนาผู้เรียน เต็มศักยภาพ