นาียสมเกียรติ โสมาเกตุ
   
    รองผู้อำนวยการ     
    ฝ่ายบริหารงานบุคคล    
   
   
นางสาวเรวดี เวียงธรรม
ครูอันดับ คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
         
 
     
 
นางบุรี สุตระ นางสะอาด  พลซื่อ   นายวีระยุทธ พาสมบูรณ์ นายอิสระ แสงคำ
ครูอันดับ คศ.3 ครูอันดับ คศ.3   ครูอันดับ คศ.2 ครูอันดับ คศ.2
คณะทำงาน คณะทำงาน   คณะทำงาน คณะทำงาน
.