นายวิชัย พลซื่อ
 
   
    ครู อันดับ คศ.3    
    รักษาการรองผู้อำนวยการ    
    ฝ่ายบริหารงบประมาณ    
   
   
   
   
นางสายัณห์  ศรีขาวรส
ครูอันดับ คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
.
นางสาวภีรนันท์  กล้าหาญ
นางอรชร ศรีขาวรส
นางปราณี ใจทาน
นายทวิชย์ มะระโช
นายประสิทธิ์ พิลาศรี

ครู อันดับ ค.ศ.3

ครู อันดับ คศ.2
ครูอันดับ คศ.3
ครูอันดับ คศ.2
ครูอันดับ คศ.1
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
.
 
     
นางสาวปทุมวดี พานทอง นางสาววีรนุช วรามิตร   นางพัชราภรณ์ วินทะไชย นายจิตติชัย ทิพโชติ
ครูอันดับ คศ.1 ครูอันดับ คศ.3   เจ้าหน้าที่การเงิน ครูธุรการ
คณะทำงาน คณะทำงาน   ครูพี่เลี้ยงเด็ก คณะทำงาน
      คณะทำงาน