ปีการศึกษา 2557

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้อง

. 1

78

80

158

5

. 2

51

76

127

4

. 3

65

94

159

5

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

194

250

444

14

. 4

37

54

91

3

. 5

55

78

133

4

. 6

66

66

132

4

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

158

198

356

11

รวม

352

448

800

25

 

ปีการศึกษา 2556

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

. 1

55

79

134

. 2

69

98

167

. 3

95

91

186

. 4

62

94

156

. 5

74

73

147

. 6

37

86

123

รวม

392

521

913

ปีการศึกษา 2555

ระดับ

จำนวนนักเรียน (คน)

จำนวนห้องเรียน

ชั้น ม.

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

รวม ม.1
84
96
180
5
รวม ม.2
93
95
188
5
รวม ม.3
103
118
221
6
รวมระดับชั้น ม.ต้น
280
309
589
16
รวม ม.4
74
84
158
4
รวม ม.5
40
89
129
4
รวม ม.6
48
77
125
4
รวมระดับชั้น ม.ปลาย
162
250
412
12
รวมทั้งสิ้น
442
559
1001
28
         
หมายเหตุ
นักเรียนพิการเรียนร่วม จำนวน 51 คน    
  นักเรียนด้อยโอกาสจำนวน 770 คน    
  เลขประจำตัวประชาชนซ้ำกับนักเรียนต่างโรงเรียน จำนวน 4 คน    

 

ปีการศึกษา 2554 ระยะที่ี่ 2

ระดับ

จำนวนนักเรียน (คน)

ชั้น ม.

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

รวม ม.1
83
93
176
รวม ม.2
93
120
213
รวม ม.3
87
93
180
รวมระดับชั้น ม.ต้น
263
306
569
รวม ม.4
47 94 141
รวม ม.5
47 77 124
รวม ม.6
36
48
84
รวมระดับชั้น ม.ปลาย
130
219
349
รวมทั้งสิ้น
393
525
918


ปีการศึกษา 2554

ระดับ

จำนวนนักเรียน (คน)

ชั้น ม.

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

รวม ม.1
86
94
180
รวม ม.2
98
121
219
รวม ม.3
90
95
185
รวมระดับชั้น ม.ต้น
274
310
584
รวม ม.4
50 96 146
รวม ม.5
52 83 135
รวม ม.6
38
48
86
รวมระดับชั้น ม.ปลาย
140
227
367
รวมทั้งสิ้น
414
537
951

 

ปีการศึกษา 2553

ระดับ

จำนวนนักเรียน (คน)

ชั้น ม.

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

รวม ม.1
110
124
234
รวม ม.2
110
100
210
รวม ม.3
76
116
192
รวมระดับชั้น ม.ต้น
296
340
636
รวม ม.4
58
92
150
รวม ม.5
42
49
91
รวม ม.6
32
63
95
รวมระดับชั้น ม.ปลาย
132
204
336
รวมทั้งสิ้น
428
544
972
 
     
ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 โทร 043-577-021