ผลงาน

รางวัลชนะเลิศ โครงงานฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2553

ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 รายวิชาฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) ว 30203 เรื่อง แสงและทัศนูปกรณ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้ควบคุมโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันอัจแริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

 

กิจกรรม/อบรม/สัมมนา
On 14th January 2008
uctus pellentesque et erat nec
links ที่น่าสนใจ
© Copyright by blackbody2009@hotmail.com
Designed By : addyjt015@yahoo.com