วิชาฟิสิกส์
ฟิสิกส์ ม.4
ฟิสิกส์ ม.5
ฟิสิกส์ ม.6
ส่งงาน
ถาม-ตอบ
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
 
 
ฟิสิกส์ ม.5
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

บทที่ 9 ของไหล 

  • ความหนาแน่น
  • ความดันในของเหลว
   • ความดันในของเหลวขึ้นกับความลึก
   • เครื่องมือวัดความดัน
   • ความดันในชีวิตประจำวัน
  • กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก
  • แรงลอยตัวและหลักอาร์คิมีดีส
  • ความตึงผิว
  • ความหนืด
  • พลศาสตร์ของของไหล
   • ของไหลในอุดมคติ
   • การไหลของของไหลอุดมคติ
   • สมการการต่อเนื่อง
   • สมการแบรร์นูลลี
   • การประยุกต์สมการแบร์นูลลี

บทที่ 10 ความร้อน 

  • ความร้อน
   • อุณหภูมิ
   • การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน
   • สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสาร
   • การถ่ายโอนความร้อน
   • การแผ่รังสีความร้อน
  • แก๊สอุดมคติิ
   • กฎของบอยล์
   • กฎของชาร์ล
   • กฎของแก๊ส
  • ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
   • แบบจำลองแก๊สในอุดมคติ
   • ความดันและพลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๊ส
   • อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส
  • พลังงานภายในของระบบ และงานที่ทำโดยแก๊ส
   • พลังงานภายในระบบ
   • งานที่ทำด้วยแก๊ส
  • การประยุกต์
   • เครื่องยนต์แบบต่างๆ
   • ไอน้ำในอากาศ และความดันไอ

บทที่ 11  คลื่นกล

  • การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
   • การสั่น และการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างงาย และคลื่น
  • ชนิดของคลื่น
  • คลื่นผิวน้ำ
  • การซ้อนทับของคลื่น
  • สมบัติของคลื่น
   • การสะท้อน
   • การหักเห
   • การแทรกสอด
   • การเลี้ยวเบน
  • คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง

บทที่ 12 เสียง

  • ธรรมชาติของเสียง
  • อัตราเร็วของเสียง
  • การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงผ่านตัวกลาง
  • ความเข้มเสียงและการได้ยิน
   • ความเข้มเสียง
   • ระดับความเข้มเสียง
   • มลภาวะของเสียง
   • หูกับการได้ยิน
   • เวลาก้องเสียง
  • เสียงดนตรี
   • ระดับเสียง
   • คุณภาพเสียง
   • ความถี่ธรรมชาติ
   • การสั่นพ้องของเสียง
  • บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง
  • ปรากฎการณ์คอปเพลอร์และคลื่นกระแทก
  • การประยุกต์ความรู้เรื่องเสียง
   • ด้านสถาปัตยกรรม
   • ด้านการประมง
   • ด้านการแพทย์
   • ด้านะรณีวิทยา
   • ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

บทที่ 13 แสง

  • การแทรกสอด
  • การเลี้ยวเบนของเสียง
  • เกรตติง
  • การกระเจิงของแสง
   • ปรากฎการณ์เรือยกระจก

บทที่ 14 แสง และทัศนูปกรณ

  • การเคลื่อนที่ และอัตราเร็วของแสง
  • การสะท้อนของแสง
   • ภาพในกระจกเงาราบ
   • ภาพที่เกิดจากการสะท้อนของแสงบนกระจกผิวโค้งทรงกลม
  • การหักเหของแสง
   • กฎการหักเหของแสง
   • ความลึกจริง ความลึกปรากฎ
  • เลนส์บาง
  • ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง
   • การกระจายแสง
   • การสะท้อนกลับหมดของแสง
   • รุ้ง
   • มิราจ
  • ทัศนูปกรณ์
   • เครื่องฉายภาพนิ่ง
   • กล้องถ่ายรูป
   • กล้องจุลทรรศน์
   • กล้องโทรทรรศน์
  • ความสว่าง
  • การถนอมสายตา
   • การดูวัตถุที่มีความสว่างมาก
   • การดูวัตถุที่มีความสว่างน้อยการ
   • การดูผ่านทัศนูปกรณ์
  • ตาและการมองเห็น
  • สี
   • การผสมสารสี
   • การผสมแสงสี

เว็บที่น่าสนใจ