ประวัติครูสะอาด พลซื่อ

เกิด : วันที่ 11 ธันวาคม 2518

ภูมิลำเนา : 91 หมู่ 3 บ้านโป่ง ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

การศึกษา : จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

: จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อ.เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

: จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

: ระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือง จ.เลย ครุศาสตร์บัณฑิต(คบ.) เอก ฟิสิกส์

: ระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก กศ.ม. วิทยาศาสตร์การศึกษา (เน้นฟิสิกส์)

ประวัติการทำงาน : เริ่มรับราชการเมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2541  ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเซกา   อำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย

: พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม